Facebook

Политика на сайта

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят до всички наши услуги. 

Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки 
и използвайки нашия уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък "уеб сайт"), 
Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и предоставените услуги, се притежават, управляват и поддържат от Тридесет - четиридесет ООД ("www.tennisclub15-40.com", "нас", "ние" или "наш") и са предоставени единствено на вас за лична и некомерсиална употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу.

1. Сфера на предлаганите услуги
Посредством този уеб сайт ние (Тридесет - четиридесет ООД) предоставяме онлайн платформа, чрез която посетителите на сайта могат да четат, разглеждат и да се запознават с новини, събития, галерии, турнири, състезатели, треньори, график и резултати от турнири и друга полезна информация. 

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link 
(„дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате 
(напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате 
каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни 
действия или цели.

2. Конфиденциалност
www.tennisclub15-40.com уважава личното ви пространство. Нашата фирма Тридесет - четиридесет ООД не копира, съхранява, задържа и не разпространява никаква лична информация.

3. Безплатно
Нашата услуга е безплатна, ние не прилагаме такси за услугите си и не прибавяме каквито и да било допълнителни (резервационни) такси към цените на 
предлаганите стаи.

4. Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост 
(включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Тридесет - четиридесет ООД, освен ако не е 
посочено друго.

www.tennisclub15-40.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на интерфейса (вкл. инфраструктурата) на 
интернет страницата , на която е предоставена услугата и вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате , публикувате , насърчавате ,продавате, 
интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

5. Разни
Тези правила и условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с Българското законодателство и всички спорове, 
произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища в страната.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с 
всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се 
съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези 
правила и условия.

6. За www.tennisclub15-40.com и Тридесет - четиридесет ООД
Всички наши услуги се предоставят от Тридесет - четиридесет ООД, което е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, 
чийто офис е на адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Преки път 61. Дружеството е регистрирано с булстатен номер 175040718.